Skip to content

Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató – Spiritan Webshop

v 1.2

Kelt: 2024. 06. 20.

1.     A Tájékoztató célja, hatálya

1.1 A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a spiritan.hu által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a spiritan.hu adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a spiritan.hu üzemeltetői, mint adatkezelők magukra nézve kötelező erővel ismernek el.

1.2 A jelen Tájékoztató a spiritan.hu honlapon a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

1.3 A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a spiritan.hu különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

1.4 Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott egyes honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az adott honlap üzemeltetőjén, ill. az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak.

Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet.

Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

1.5 Az adatkezelők az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel figyelembe vették az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának rendelkezéseit.

1.6 Az adatkezelők kiemelten fontosnak tartják a személyes adatok jogszerű kezelését, az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. Az adatkezelők megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése mindenkor megfeleljen a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.

1.7 Az adatkezelők az adatkezeléseik során betartják az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott alábbi alapelveket:

jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság;

célhoz kötöttség;

adattakarékosság;

pontosság;

korlátozott tárolhatóság;

integritás és bizalmas jelleg;

elszámoltathatóság.

2.     Fogalom meghatározások

2.1 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

2.2      Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül a Emberért, a Lélek Megmentéséért Alapítvány. 2366 Kakucs, Bem utca 10. Adószám: 19211820-1-13. Ezen felül számos Szolgáltatás esetében a Szolgáltatás üzemeltetője is folytat önálló adatkezelési tevékenységet, amely esetében a Szolgáltatás üzemeltetője minősül adatkezelőnek. Az egyes Szolgáltatás üzemeltetői által végzett adatkezelési tevékenységre az adott Szolgáltatás üzemeltetője által a Szolgáltatás honlapján elérhetővé tett adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezések irányadók.

2.3 Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

2.4 Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:

Tárhelyszolgáltató neve: Websupport Magyarország Kft.
Székhelye: Magyarország, 1119 Budapest, Fehérvári út 97-99.
Adószáma: 25138205-2-43
Cégjegyzékszáma: 01-09-381419
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-91865/2015. 

Mailerlite (hírlevelek; Vilnius, Litvánia Jono Basanavičiaus g. 17, adatvédelmi irányelveik)

Stripe Inc. (fizetési szolgáltató; web: https://stripe.com, email:[email protected], Headquarters: 185 Berry Street, Suite 550, San Francisco, CA 94107, adatvédelmi irányelveik)

Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő vagy az Adatkezelővel szerződésben álló szolgáltatók által üzemeltetett kiadványok illetve szolgáltatások, amelyek honlapjain az Adatkezelő adatkezelést végez. Ezen kiadványok illetve szolgáltatások: (i) az Adatkezelő saját szolgáltatásai, azaz spiritan.hu honlapon felsorolt, és a spiritan.hu regisztráción keresztül elérhető szolgáltatáscsoport.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.

Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Szolgáltatás üzemeltetője által, az egyes Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel sem a Szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Továbbá a tárhelyszolgáltatás biztosítása során az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti a Felhasználót is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.

Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

3.     A kezelt személyes adatok köre

3.1 Ha a Felhasználó valamely Szolgáltatás felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.

3.2 A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, becenév, nem, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, születési hely, születési idő, telefonszám, e-mail cím, másodlagos e-mail cím, bemutatkozás, avatar, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja, és minden olyan személyes adat, amelyet a felhasználó önkéntesen ad meg.

3.3 Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatás kapcsán e-mailt (pl. üzenetet, olvasói levelet) küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, nevét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

3.4. Amennyiben a Felhasználó részt vesz valamelyik online tanfolyamon, akkor a tanfolyamon való részvételhez szükséges adatokat az Adatkezelő a szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

3.5 Ha a Felhasználó saját döntése alapján a facebook fiókját összeköti a spiritan.hu fiókjával, akkor az Adatkezelő a fentiekben hivatkozottakon felül a Felhasználó következő Személyes adatait kezelheti: facebook profilnév, facebook profil URL-je, facebook profil azonosító, facebook profilkép, facebook e-mail cím, facebookban megadott lakcím, facebookban megadott nem, születésnap, bemutatkozás és weboldal url.

3.6 Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

3.7 A Felhasználónak bármikor joga van a spiritan.hu közösségi oldalának használatával keletkezett személyes adatainak letöltésére a profilján keresztül, illetve kérésre a spiritan.hu 30 napon belül törli a profilját, hacsak a hatályos jogszabályok másként nem rendelkeznek.

3.8. Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat típusaAz adatkezelés célja az adott típussal
JelszóRegisztráció és bejelentkezés. A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
Vezeték-és keresztnévA kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
E-mail címKapcsolattartáshoz, panaszkezeléshez szükséges, illetve a hírlevél feliratkozáshoz és küldéshez.
TelefonszámKapcsolattartáshoz, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékony egyeztetéséhez szükséges.
Számlázási név és címA szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
Szállítási név és címA házhoz szállítás lehetővé tételéhez szükséges.
A vásárlás/regisztráció időpontjaTechnikai művelet végrehajtása.
A vásárlás/regisztráció kori IP címTechnikai művelet végrehajtása.

3.9. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

3.10. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, mivel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján ezeket az adatokat 8 évig kell megőrizni.

4.     Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

4.1 Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. Az első alkalommal, amikor meglátogatja oldalunkat, egy tájékoztató sávban figyelmeztetjük arra, hogy cookie-kat használunk. A Szolgáltatás használatának folytatásával hozzájárulását adja ezek használatához. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

4.2 Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezeli: demográfiai adatok (a fenti 3.2 és/vagy 3.4 pontban hivatkozott adatok alapján) valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

4.3 A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

4.4 A spiritan.hu az alábbi sütiket/cookie-kat kezeli: A szükséges cookie-k segítik a weboldalak használatát olyan alapfunkciók, mint például az oldalak navigálása és a webhelyek biztonságos területeihez való hozzáférés engedélyezéséhez. A weboldal nem működhet megfelelően ezen cookie-k nélkül.

NameProviderPurposeExpiryType
__cfduidlicensebuttons.netUsed by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.1 yearHTTP
CookieConsentspiritan.huStores the user’s cookie consent state for the current domain1 yearHTTP
PHPSESSIDspiritan.huPreserves user session state across page requests.SessionHTTP

Az előnyben részesített cookie-k lehetővé teszik a weboldal számára, hogy emlékezzen olyan információkra, amelyek megváltoztatják a webhely viselkedését vagy megjelenését, például az Ön által preferált nyelvet vagy régiót.

NameProviderPurposeExpiryType
wfvt_#spiritan.huRemembers the user’s submitted data when a comment is submitted in a blog post. The purpose is to auto-populate form fields for subsequent comments, in order to save time for the user.SessionHTTP

A statisztikai cookie-k segítenek a webhelyek tulajdonosainak megérteni, hogy a látogatók miként hatnak a weboldalakra azáltal, hogy névtelenül gyűjtik és jelentik az információkat.

NameProviderPurposeExpiryType
dquantserve.comCollects anonymous data on the user’s visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded with the purpose of generating reports for optimising the website content.3 monthsHTTP
_gaspiritan.huRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.2 yearsHTTP
_gatspiritan.huUsed by Google Analytics to throttle request rateSessionHTTP
_gidspiritan.huRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.SessionHTTP

A nem minősített cookie-k az olyan cookie-k, amelyeket az egyes cookie-kkal együtt osztályozunk.

NameProviderPurposeExpiryType
dpa3cloud.netUnclassified179 daysHTTP
c/img;advad.atdmt.comUnclassifiedSessionPixel
b30mscbeacon.walmart.comUnclassifiedSessionHTTP
bscbeacon.walmart.comUnclassifiedSessionHTTP
btcbeacon.walmart.comUnclassified10 yearsHTTP
google_pub_configspiritan.huUnclassifiedPersistentHTML
peepso_last_visited_pagespiritan.huUnclassifiedSessionHTTP
pvc_visits[0]spiritan.huUnclassifiedSessionHTTP
google_ama_configspiritan.huUnclassifiedPersistentHTML
google_ama_settingsspiritan.huUnclassifiedPersistentHTML
google_experiment_modspiritan.huUnclassifiedPersistentHTML
wordfence_verifiedHumanspiritan.huUnclassifiedSessionHTTP

4.5 Önnek lehetősége van kezelni, illetve tiltani az egyes cookie-kat. Az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk ennek módjairól. Kérjük vegye figyelembe, hogy ha törli a spiritan.hu cookie-jait, lehetséges, hogy rosszabb minőségűvé vagy korlátozottá válik a hozzáférése az Oldal bizonyos funkcióihoz vagy aloldalaihoz. Böngésző beállítások: A cookie-kat az internetböngészője beállításaival kezelheti. A beállítás pontos helye az adott böngésző típusától függ. A böngészője „Segítség” funkciójával gyorsan megtalálhatja a beállítás helyét. Az alábbiakban részletesebb információt talál arról, hogy a spiritan.hu által böngészőkben milyen módon tudja elvégezni a beállításokat:

Chrome

Firefox

Safari

Microsoft Edge

Internet Explorer

Hirdetési hálózatok: Ha nem szeretne érdeklődés alapú hirdetéseket látni, ezeket letilthatja, ha ellátogat a http://youronlinechoices.eu vagy a http://www.aboutads.info/consumers oldalra. Felhívjuk figyelmét, hogy ha leiratkozik egy online reklámhálózatról, az még nem jelenti azt, hogy a jövőben nem kap online hirdetést vagy nem lesz részese marketing célú elemzésnek. Ez azt jelenti, hogy a hálózat, melyről leiratkozott, nem fog Önnek az online preferenciáira és böngészési előzményeire alapuló hirdetéseket küldeni. További hasznos linkek a spiritan.hu által használt hirdetési platformok által biztosított beállításokhoz: FacebookGoogle

5.     Az Adatkezelés célja, jogalapja

5.1       Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések céljai.

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

Adatkezelés típusaKezelt adatokÉrintettekJogalapAdatkezelés időtartamaAdatkezelés célja
RegisztrációFelhasználónév, jelszó, vezetéknév és keresztnévA Webshopon regisztráló valamennyi természetes személyAz Ön önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]  Az Ön hozzájárulásának a visszavonásáig. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.Azonosítás, felhasználói fiókba történő biztonságos belépés
Webáruházban történő rendelés leadásával, feldolgozásával kapcsolatos adatokTeljes név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, a megvásárolt termék jellemzői, a megrendelés számát és a vásárlás időpontjaAz Adatkezelő Webshopjában terméket vásárló valamennyi természetes személy, mint vásárlóA szerződés teljesítése. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]  A szerződés időtartama továbbá az Adatkezelő esetleges szerződésből eredő követelésének érvényesítésével, valamint az Ön, mint vevő esetleges követelésével szembeni védekezés céljából a szerződés megszűnését követő 5 év a Ptk. 6:22. § (1) alapjánAz Ön által leadott rendelés teljesítése, rendeléssel kapcsolatos kérdések tisztázása, kapcsolatfelvétel
Számla kiállításaSzámlázási név, számlázási cím, e-mail címAz Adatkezelő Webshopjában terméket vásárló valamennyi természetes személy, mint vásárlóAdatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelésA kiállított számlákat a kiállítástól számított 8 évig kell megőrizni az Szvt.169. §-a alapjánSzámla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése, számlázással kapcsolatos kérdések egyeztetése
Szállítással kapcsolatos adatkezelésSzállítási név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszámAz Adatkezelő Webshopjában terméket vásárló valamennyi természetes személy, mint vásárlóA szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelésAz Adatkezelő az adatokat a megrendelt termék kiszállításának az időtartamáig kezeli.Megrendelt termék kiszállítása, szállítással kapcsolatos kérdések egyeztetése
Fogyasztói panaszkezelés· Név és lakcím · panasszal érintett személyes adatok.  Az Adatkezelő Webshopjából terméket vásárló és panaszt tevő valamennyi érintettAz adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, a Ptk.-ban és a fogyasztói panaszokra vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az Adatkezelő 3 évig köteles megőrizniFogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik
Szavatossági és jótállási igényekkel kapcsolatos ügyintézés· Fogyasztó neve és címe; · a megvásárolt termék megnevezése és vételára · a szerződés Adatkezelő általi teljesítésének időpontját, · a hiba bejelentésének időpontját, · a hiba leírásátA Webshopon vásárló és panaszt tevő valamennyi érintettAz adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, a Ptk.-ban, a szavatosságvállalásra és jótállásra vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.Az Adatkezelő a szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet annak felvételétől számított 3 évig köteles megőrizni.    A szavatossági, jótállási igény teljesítése
Hírlevél, DM adatkezelésNév, e-mail címA hírlevélre feliratkozott valamennyi érintettAz Ön önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés)Az Ön hozzájárulásának a visszavonásáig, azaz a hírlevélről történő leiratkozásig. A hírlevélről való leiratkozás bármikor lehetséges valamennyi megküldött hírlevél alján található link segítségével azonnal, vagy az Adatkezelő egyéb elérhetőségeinek igénybevételével. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségétA Webshopon található termékek népszerűsítése, reklámozása; az érintettek részére gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek, termékkatalógusok, ajánlatok küldése

5.2 Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az Adatkezelő a Felhasználó által az egyes honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti. A webshop szolgáltatás igénybevétele esetén ezen kívül az adatkezelés jogalapja a Felhasználó által létrehozott szerződés megkötése ill. teljesítése.

5.3 Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.4 A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a Felhasználó által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.

5.5 Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

6.     Az Adatkezelés elvei, módja

6.1 Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

6.2 A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

6.3 Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.4 Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

6.5 A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

6.6 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

6.7 Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

6.8 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

6.9 Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít. 6.10 Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

7.     Az Adatkezelések időtartama

7.1. Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tárolja.

7.2 A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, az Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

7.3 A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik. A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a Szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, és az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek az Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok Adatkezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok megadása hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.

7.4 Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

7.5 A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

7.6 Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

8.     A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

8.1 A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon megtekinthetők. Ettől függetlenül a Felhasználó Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az [email protected] címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

8.2 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését. Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

8.3        A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.

8.4 A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

8.5 A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

8.6 A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, valamelyik Szolgáltatás üzemeltetője vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

9.     Gyermekekre vonatkozó különleges rendelkezések

A spiritan.hu weboldalon nyújtott szolgáltatások nem gyermekeknek nyújtott szolgáltatások, azonban nem zárható ki, hogy gyermek érdeklődik a szolgáltatásokkal kapcsolatosan és feliratkozik hírlevélre, vagy a Kapcsolati Űrlap kitöltésével az elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdés(eke)t tesz fel, vagy szolgáltatás felől érdeklődik.

Mivel sem az adatkezelő, sem az adatfeldolgozó nincs abban a helyzetben, hogy a hírlevélre feliratkozók, vagy a szolgáltatások bármelyikére jelentkezők, vagy a Kapcsolati Úrlapot kitöltők életkorát vizsgálni tudja, ezért úgy tekinti, hogy ha 16 év alatti gyermek iratkozik fel hírlevélre, vagy 16 év alatti gyermek érdeklődik szolgáltatás felől, vagy 16 év alatti gyermek tölti ki a Kapcsolati Űrlapot, akkor ezt a szülői felügyeleti jogot gyakorló hozzájárulásával teszi meg, azaz a hozzájárulást a szülői felügyeletet gyakorló adja meg. Ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó számára kérdéses, hogy a hírlevélre feliratkozó, tanfolyamra jelentkező, illetve a Kapcsolati Űrlapot kitöltő betöltötte-e a 16. életévét, abban az esetben erre vonatkozóan nyilatkozatot kérhet. Az adatközlő felelőssége, hogy valós tartalmú nyilatkozatot tesz.

10.          Adatfeldolgozás

10.1 Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

10.2      Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

10.3        Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.

10.4 Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

11.          Külső szolgáltatók

11.1 A Szolgáltatások üzemeltetői vagy az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Felhasználókat.

11.2 Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók

A Szolgáltatások üzemeltetői és/vagy az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködnek olyan Külső szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak a Felhasználók számára. Ezen együttműködés keretében egyes Személyes adatok (pl. IP cím, e-mail, regisztrációs név) e Külső szolgáltatók által az Adatkezelő és/vagy az Adatfeldolgozó részére átadásra kerülhetnek. E Külső szolgáltatók a Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják. Az Adatkezelővel együttműködő Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók: Facebook Inc.

11.3 Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók

A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan a Szolgáltatások üzemeltetői és/vagy az Adatkezelő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatókkal működnek együtt. E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését. Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik. Az Adatkezelővel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók: Facebook Inc., Google LLC. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. adatvédelmi irányelveik).

Google AdWords Konverziókövetés Használata

Az adatkezelő az „Google AdWords” online reklámprogramot alkalmazza, valamint annak keretében igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása, amelynek székhelye 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Amennyiben a felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, egy, a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezen cookie-k érvényessége korlátozott és nem tartalmaznak személyes adatokat, így a felhasználó nem azonosítható általuk. Amikor a felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie érvényessége még nem járt le, a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy a felhasználó a hirdetésre kattintott.

Minden Google AdWords ügyfél egyedi cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. A konverziókövető cookie-k által szerzett információk célja, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfelek számára konverziós statisztikákat készítsenek.

Az ügyfelek ezen statisztikák alapján tájékozódhatnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról, azonban olyan információkat nem kapnak, amelyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

A felhasználó a konverziókövetésben való részvételt elutasíthatja a cookie-k böngészőben történő letiltásával. Ebben az esetben a felhasználó nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban. További információk és a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

Google Analytics Alkalmazása

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics ún. „cookie-kat” használ, amelyek szövegfájlok formájában kerülnek a felhasználó számítógépére, elősegítve a weboldal használatának elemzését.

A felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos, cookie-k által létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és ott tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg rövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje a felhasználó honlap használatát, továbbá jelentéseket készítsen a honlap aktivitásáról a weboldal üzemeltetője számára, valamint további, weboldal- és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

A Google Analytics keretében a felhasználó böngészője által továbbított IP-címet a Google nem vezeti össze más adatokkal. A cookie-k tárolását a felhasználó a böngésző megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben a honlap nem minden funkciója lesz teljes körűen használható.

Továbbá megakadályozható, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k által létrehozott, a weboldal használatával kapcsolatos adatokat (beleértve az IP-címet is) a következő linken elérhető böngésző plugin letöltésével és telepítésével: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

11.4 Testreszabott üzenetküldést biztosító Külső szolgáltatók

A Szolgáltatások üzemeltetői ill. az Adatkezelő együttműködik olyan Külső szolgáltatóval, amely lehetővé teszi, hogy a Felhasználó a Szolgáltatások keretében általa igénybe vett egyes szolgáltatásokat más, ugyanezen Felhasználó által használt csatornátok (pl. Facebook, Messenger, Viber stb.) is igénybe vehesse. A Külső szolgáltató cookie-k, kérdőívek használatával ill. a Felhasználónak a Külső szolgáltató honlapján vagy felületein történt regisztrációjával a Felhasználóról további adatokat gyűjthet, amelyek vagy önállóan vagy más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik. Az Adatkezelővel együttműködő ilyen Külső szolgáltató: ManyChat Inc.

11.5 Tárhelyszolgáltatás biztosítása esetén

A Szolgáltatások biztosítása szempontjából az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti azon Felhasználókat, akik az Adatkezelő által biztosított felületeket tárhelyként veszik igénybe. A Felhasználó az általa használt tárhelyre saját döntése alapján feltölthet Személyes adatokat, vagy használhat olyan szolgáltatásokat, amelyek segítségével Személyes adatokat gyűjthet, rögzíthet, kezelhet a tárhely felületen. Mindazon esetekben, amikor az Adatkezelő mint szolgáltató tárhelyszolgáltatást biztosít, a tárhelyen kezelt Személyes adatokkal kapcsolatosan adatkezelési tevékenységet nem végez. Az itt kezelt adatok jogszabályoknak megfelelő kezeléséért a tárhelyszolgáltatás igénybevevőit terheli minden felelősség.

11.6 Fizetést biztosító Külső szolgáltatók

A Szolgáltatások üzemeltetői az ellenérték fejében igénybe vehető egyes szolgáltatásaik, illetve a webshop szolgáltatás biztosításához kapcsolódóan fizetést biztosító Külső szolgáltatókkal szerződnek. A fizetést biztosító Külső szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott Személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma, bankszámlaszám stb.) a saját adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt rendelkezéseknek megfelelőn kezelik, melyekről bővebb tájékoztatás az adott fizetést biztosító Külső szolgáltató honlapján érhető el.

Az Adatkezelővel együttműködő fizetést biztosító Külső szolgáltatók:

Adatfeldolgozó neve: Stripe Inc.

Adatfeldolgozó székhelye: 185 Berry Street, Suite 550, San Francisco, CA 94107

Adatfeldolgozó weboldala: https://stripe.com

Adatfeldolgozó e-mail címe: [email protected]

Az Érintett tudomásul veszi, hogy hogy az Adatkezelő által a Webshop felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek a Stripe Inc., mint adatfeldolgozó részére.

Az Adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email cím, telefonszám.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Stripe Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: adatvédelmi irányelveik

11.7. Szállítást biztosító Külső szolgáltatók

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

Az adatfeldolgozás jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi, Európa u. 2.
[email protected]

Adószám: 12369410-2-44

https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3300 Eger, Maklári út 119
[email protected]

Adószám: 25034644-2-10

https://foxpost.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg. 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44, levelezési cím: 1540 Budapest, honlap: www.posta.hu) 
Elérhetőségeik:

  • levélben: Ügyfélszolgálati Igazgatóság címén: 3512 Miskolc,
  • faxon: a 06-46-320-136 számon,
  • e-mailben: az [email protected] e-mail címen,
  • telefonon: a 06-1-767-8282 számon,
  • személyesen: a Magyar Posta Zrt., Budapest VI. ker.,Teréz krt. 51-53. szám alatt és a Magyar Posta Zrt. üzemeltetésében lévő állandó postahelyeken,
  • adatvédelmi tisztviselő: [email protected]

11.8. Weboldal üzemeltetője

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: weboldal üzemeltetés (ellenőrzés, technikai frissítés, biztonsági rendszerfejlesztés, egyéb fejlesztések, javítási feladatok)

2.     Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

RUFFNET ZRT.

Székhelye: Magyarország, 2724 Újlengyel, Határ u. 12
Adószám: 23701805-2-13
Cégjegyzékszám: 13 10 041329
Kapcsolattartó: Séllei Béla [email protected] +36202424248

Ecommsolvers Kft.

Hajdú utca 7. A ép. fszt. 3a
H-7800 Siklós
Magyarország

Adószám 26787572-2-02
Cégjegyzékszám 02 09 084490
Hegyi Károly
[email protected]
+36 70 384 4082

3.     Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

4.     Az érintettek köre: A weboldal szolgáltatásait igénybevevő-, illetve a weboldalon regisztrált/megrendelést leadott valamennyi érintett.

5.     Az adatkezelés célja: A weboldal üzemeltetése (fejlesztése, ellenőrzése, hibajavítások)

6.     Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A Szolgáltató és a weboldal-üzemeltető közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a weboldal-üzemeltető felé intézett törlési kérelméig tart.

7.     Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

8.     Az érintett jogai:

a.     Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,

b.     Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.

c.     Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

d.     Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

e.     Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

11.9. Egyéb Külső szolgáltatók

Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel sem a Szolgáltatások üzemeltetői, sem az Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Szolgáltatások honlapjaihoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Infogram Software Inc, PayPal Holdings Inc., Pinterest Europe Ltd., Playbuzz Ltd., Twitter International Company, Viber Media LLC, Vimeo INC., Yahoo! EMEA Ltd., YouTube LLC E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

12.          Adattovábbítás lehetősége

12.1 Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

12.2 Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

13.          Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

13.1 Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

13.2 A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

14.          Jogérvényesítési lehetőségek

14.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az [email protected] e-mail címen.

14.2 A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: [email protected]; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

14.3 A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.