Skip to content

Péntek 13. eredete: a fekete macska, a Templomosok és Babilónia misztériumai

Péntek 13. sokak számára szerencsétlen nap. Mi utánajártunk a péntek 13. eredetének, és megdöbbentő, amit találtunk! 

Elöljáróban annyit közlünk, hogy nincs ok félni a fekete macskáktól - kivéve, ha egér vagy.

710 évvel ezelőtt, október 13-án, pénteken kezdődött Európa elárulása. Azt hiszed, péntek 13 valami babona? Nem az. Egy szörnyű tragédia emléknapja, amikor sötét erők léptek színre, hogy elárulják Európát.

A Péntek 13. eredete

Ejtsünk pár szót először péntek 13. eredetéről. A helyzet az, hogy nincs biztos forrásunk arra, mikor és miért kezdték szerencsétlennek tekinteni. Jézus halála, mint ok, először csak a 19. században bukkant fel, azaz még csak nem is középkori!

Az angol nyelvű források közül először Henry Sutherland Edwards említi meg, aki a Gioachino Rossini 1869-ben kiadott életrajzában említi meg, hogy Rossini a pénteket balszerencsés napnak tartotta, és ezért gyűlölte a tizenhármas számot is. Különösen szembeszökő, hogy éppen egy 13-ra eső, pénteki napon halt meg.

Péntek 13. eredete - a fekete macska és a templomos lovag
Péntek 13. eredete – a fekete macska és a templomos lovag

Péntek 13-át számos kultúrában, különösen a nyugati világban szerencsétlen napnak tartják

Különböző elméletek léteznek arról, hogy hogyan keletkezett ez a babona, de az egyik legelterjedtebb szerint bibliai gyökerei vannak.

Ezen elmélet szerint péntek volt az a nap, amikor Jézust keresztre feszítették, és 13 volt azoknak a száma, akik részt vettek az utolsó vacsorán, köztük Júdásé, aki elárulta Jézust. A babona másik lehetséges forrása, hogy 1307. október 13-án, pénteken, pénteken IV. Fülöp francia király elrendelte a templomos lovagok százainak letartóztatását és megkínzását, egy nagyhatalmú vallási és katonai rendet, amelyet eretnekséggel és más bűncselekményekkel vádoltak.

A dátum pozitív vonatkozásai

Azonban nem minden kultúra és hagyomány tekint péntek 13-ára negatív dátumként. Sőt, egyesek úgy vélik, hogy pozitív spirituális jelentése van, és szerencsét és áldást hozhat. Az ókori Egyiptomban például a 13-at szent számnak tekintették, amely az élet és a halál szakaszait jelképezte. Egyes pogány és wicca hagyományokban a péntek Vénuszhoz, a szerelem és a szépség istennőjéhez kapcsolódik, a 13 pedig a női erő és kreativitás szimbóluma. Egyesek ezt a dátumot arra is használják, hogy hálát, öngondoskodást és megnyilvánulást gyakoroljanak.

Kik voltak a templomosok és hogyan kapcsolódnak a péntek 13-hoz?

A templomos lovagok keresztény harcosok középkori rendje volt, akik a keresztes háborúkban harcoltak, és a Szentföldre utazó zarándokokat védték. Banki és kereskedelmi tevékenységüknek köszönhetően nagyon gazdagok és befolyásosak is lettek. Sok ellenségük volt, köztük a Közel-Kelet muszlim uralkodói, a rivális Johannita és Teuton lovagrendek, valamint néhány európai uralkodó, aki tartozott nekik.

1307. október 13-a a Templomosok Lovagrend felszámolásának kezdete

A templomos lovagrend egy 1118-ban, keresztes lovagokból szerveződött társulásból, a Szentföldön alakult ki. Hugues de Payns vezetésével kilenc keresztes lovag elhatározta, hogy életét a Szentföld zarándokai védelmének szenteli. Krisztus szegény lovagjainak: Pauperes Commilitorum Christi nevezték magukat, ezzel is utalva kezdeti szegénységükre és elhivatottságukra.

Pauperes Commilitorum Christi
Pauperes Commilitorum Christi

Dicső kezdet, fényes pályafutás

A lovagokat II. Balduin jeruzsálemi király vette pártfogásába, aki Jeruzsálemben, az egykori Salamon-templom egy szárnyát adományozta nekik. Lakhelyük után nevezték őket a Templom lovagjainak, vagy egyszerűbben templomos lovagoknak: Fratres Militiae Templi.

A templomos rend a XIII. század második felében érte el fejlődése csúcspontját. Európa szinte minden országában jelen voltak, így Magyarországon is, gazdagságuk a királyokéval vetekedett. Vagyonuk nemcsak jelentős adományokból, hanem banki-pénzügyi tranzakcióikból is származott. Kiváltságaik révén kikerültek mind a világi, mind az egyházi hatóságok felügyelete alól, egyedül a mindenkori pápa parancsolhatott nekik.

Akárhol voltak is házaik, birtokaik szerte Európában és a Közel-Keleten, mindenhol mintegy „állam az államban” működtek. 1307. október 13-án pénteken (sokan tévesen úgy gondolják, hogy az európai kultúrkörben péntek 13-a az Utolsó Vacsora miatt szerencsétlen, holott ez volt a valódi indoka!) IV. „Szép Fülöp” francia uralkodó egy jól megszervezett akcióval, saját királyságában egyetlen éjszaka leforgása alatt lefoglalta a rend vagyonát, bezáratta a tagjait, majd eljárást indíttatott ellenük a keresztény vallás meggyalázása, szimónia stb. miatt.

Per a templomosok ellen – nyereségvágy, hatalomféltés és Európa elárulása

Fülöp segítője, a per fővádlója egy kathar volt, akiket a templomosok vertek le Dél-Franciaországban. Fülöpnek sikerült elérnie, hogy a pápa a Vienne-i zsinaton (1311-1312) feloszlassa a templomosok rendjét. A rend utolsó középkori nagymesterét, Jacques de Molay-t Párizsba csalta, börtönbe záratta, majd 1314-ben elevenen elégettette.

A Templomosok elárulása
A Templomosok elárulása

A templomosokat megkínozták, majd hamis tanúvallomások kicsikarásával egymás ellen is vallatták őket. Aki nem írta alá a vallomásokat (és legtöbbjük így tett), azt máglyára küldték. A templomos birtokok java része a francia király (illetve az adott terület uralkodója) és a többi lovagrend, főként a Johanniták kezébe került, párizsi központjukat lerombolták.”

A Templomos Rend elárulásáról ITT írtunk részletesebben.

A rendet övező legendák és rejtélyek

A templomosok sorsa az évszázadok során számos legendát és rejtélyt ihletett. Egyesek úgy vélik, hogy titkos tudás és ereklyék birtokában voltak, mint például a Szent Grál, a frigyláda vagy a torinói lepel. Egyesek azt is állítják, hogy Skóciába, Portugáliába vagy Amerikába szöktek, és ott különböző nevek alatt folytatták tevékenységüket. Egyesek még a szabadkőművességgel, a rózsakeresztesekkel vagy az okkultizmussal is kapcsolatba hozzák őket.

Kétféle félelem: triszkaidekafóbia és paraszkenédekatriafóbia

A görög eredetű triszkaidekafóbia a tizenhármas számtól való félelemre utal. A kifejezés a görög τρισκαιδεκα (tizenhárom) és a φόβος (félelem) szavak összevonásából ered. A paraszkenédekatriafóbia ezzel szemben a péntek 13.-tól (Παρασκευή, paraszkené = péntek, δεκατρείς dekatreisz = tizenharmadik) való félelmet jelenti.

Miért kezelik a babonás hagyományok a fekete macskákat szerencsétlennek?

A fekete macskákat a történelem során számos kultúrában a balszerencsével, a gonoszsággal és a boszorkánysággal hozták összefüggésbe.

A fekete macskákkal kapcsolatos negatív asszociációk

Ezen asszociációk egy része sötét színükből eredhet, amely félelmet és titokzatosságot idéz. Egyesek az éjszakai szokásaikból is eredhetnek, amelyek miatt titokzatosnak és baljóslatúnak tűnnek. Egyeseket a macskákat a pogányság vagy az ördögimádat jelképeként elítélő vallási hiedelmek is befolyásolhatnak.

A fekete macskák üldözése és babonája

E negatív asszociációk miatt a fekete macskákat az idők során sokan üldözték és féltek tőlük. A középkori Európában a fekete macskákat gyakran megölték a boszorkánysággal vagy eretnekséggel vádolt emberekkel együtt.

Egyes helyeken természeti katasztrófák vagy járványok bűnbakjaként is használták őket. Egyes babonák szerint, ha valaki fekete macskát lát az útját keresztezni vagy a házába belépni, azt a balszerencse vagy a közelgő végzet jelének tekintik.

Miért kezelik a babonás hagyományok a fekete macskákat szerencsétlennek?
Miért kezelik a babonás hagyományok a fekete macskákat szerencsétlennek?

A fekete macskák pozitív aspektusai

A fekete macskákat azonban nem minden kultúra és hagyomány tekinti szerencsétlennek vagy rosszindulatúnak. Sőt, egyesek szerencsét hozó vagy jóindulatú állatoknak tekintik őket.

Az ókori Egyiptomban például a fekete macskákat szent lényekként tisztelték, amelyek Bastethez, az otthon, a termékenység és a védelem istennőjéhez hasonlítottak. Japánban és Nagy-Britanniában a fekete macskákat a szerencse és a jólét jelképének tekintik.

Mi a kapcsolat a babiloni misztériumok és a péntek 13 között?

A péntek 13. és a babiloni misztériumok közötti egyik lehetséges kapcsolat maga a 13-as szám. A babilóniaiak az elsők között fejlesztettek ki egy kifinomult csillagászati és asztrológiai rendszert, amely a Nap, a Hold, a bolygók és a csillagok mozgásának megfigyelésén alapult.

A 13-as szám és a holdnaptár

A szoláris kalendárium mellett holdnaptárt is használtak, amely az évet 12, egy holdciklusnak megfelelő, 29 vagy 30 napos hónapra osztotta. Ez a naptár azonban nem volt tökéletesen összehangolva a napévvel, amely körülbelül 365 napos. Ennek az eltérésnek a kijavítására a babilóniaiak időnként egy plusz hónapot, úgynevezett második adart adtak hozzá a naptárukhoz. Ez azt jelentette, hogy egyes években 12 hónap helyett 13 hónap volt.

A 13-as számot ezért a babiloni rendszerben a szabálytalansággal és a kiegyensúlyozatlansággal hozták összefüggésbe. Azért is tartották szerencsétlennek, mert eggyel több volt, mint a 12, amely a teljességet és harmóniát jelképező szent szám volt. A babilóniaiak panteonjában 12 főisten volt, az általuk kidolgozott asztrológia 12 állatövi jeggyel dolgozott, 12 hónap volt egy évben, stb. Ha ehhez a tökéletes számhoz még egyet hozzáadnának, az megzavarná a kozmikus rendet és káoszt idézne elő – és így a 13 hónapos éveket is balszerencsésnek tartották.

A pénteki nap és Istár istennő

Egy másik lehetséges kapcsolat a péntek 13. és a babiloni misztériumok között a pénteki nap maga. A péntek germán neve (Freitag/friday, stb.) Friggről, a szerelem és a termékenység északi istennőjéről kapta a nevét, akit a bölcsességgel és a mágiával is kapcsolatba hoztak. Frigget gyakran azonosították Vénusszal, a szerelem és a szépség római istennőjével, aki viszont Ishtár, a szerelem, a háború és a szexualitás babiloni istennőjének latin változata.

Istár a babiloni panteon egyik legerősebb és legbefolyásosabb istensége volt. Úgy tisztelték, mint az ég és a föld királynőjét, az élet és a halál forrását, valamint a szerelem és a háború pártfogóját. Kiszámíthatatlanságáról és változékonyságáról is ismert volt, mivel hangulatától függően áldást vagy átkot tudott osztani híveire. Gyakran ábrázolták gyönyörű, szárnyas nőként, aki oroszlánt vagy galambot tart a kezében.

Isztár bonyolult kapcsolatban állt más istenekkel, különösen szeretőjével, Tammuzzal, a növényzet és a termékenység istenével. Egy mítosz szerint Istár leszállt az alvilágba, hogy meglátogassa nővérét, Ereskigált, a halál istennőjét. Hét kapun kellett áthaladnia, és mindegyiknél le kellett vennie egy-egy ruhadarabot vagy ékszert. Amikor elérte Ereshkigal trónját, meztelen és erőtlen volt, Ereshkigal pedig megölte és felakasztotta egy kampóra. Ennek következtében a földön minden élet elsorvadt és elpusztult.

Tammuz gyászolta Ishtart, és követte őt az alvilágba, hogy megmentse. Ea, a bölcsesség és a mágia istene segítségével Ishtar újjáéledt, és visszatérhetett a földre, de csak azzal a feltétellel, hogy minden évben hat hónapig helyet cserél Tammuzzal. Ez a mítosz magyarázta az évszakok és a vegetáció körforgását az ókori Mezopotámiában.
A pénteki napot ezért Istár kettős természetével hozták összefüggésbe, mint a szerelem és a háború, az élet és a halál istennője. Azért is tartották szerencsétlennek, mert ez volt az a nap, amikor Ishtar leszállt az alvilágba, vagy visszatért onnan, és ezzel zavart okozott a természetben és az emberi ügyekben.

Tényleg balszerencsét okoz a fekete macska?

Ennek a megválaszolása egy hosszabb cikket érdemel, amire sor kerül majd a későbbiekben. Most csak annyit írunk, hogy a válasz attól függ, hiszel-e a szerencsében, az előjelekben, és ha igen, akkor a macska jobbról balra, vagy balról jobbra ment át előtted, esetleg mögötted?
A titok nyitja az, hogy… de ezt majd máskor.

A lényeg, hogy a macskák nem okoznak balszerencsét. Jobban tenné mindenki, főként a macskák miatt, ha elfelejtené ezt az ősi babonaságot is.

Forrás: jakd.hu, pontosította és kiegészítette: Dr Peter T Sinclair

Forrás: tarsasag.org

Index